Θρησκευτικός λειτουργός

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Με την αριθμ. 149184/Θ1/3-11-2020 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων τοποθετήθηκε ο κος. Ζακί Σίντι Μοχαμέντ στη θέση του μουσουλμάνου θρησκευτικού λειτουργού (Ιμάμη) στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών για δυο έτη.    

Υπουργική Απόφαση τοποθέτησης Ιμάμη

Αρμοδιότητες θρησκευτικού λειτουργού:

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ο Θρησκευτικός Λειτουργός ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:   

α) οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Μουσουλμάνου Θρησκευτικού Λειτουργού (Ιμάμη) περιορίζονται στην ευθύνη για την πραγματοποίηση των προσευχών, των θρησκευτικών τελετών και της εσωτερικής λειτουργίας του Τεμένους, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ικανοποίηση των λατρευτικών αναγκών των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική, β) εκτελεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα κάνοντας χρήση της ιερής γλώσσας του Κορανίου και της ελληνικής, γ) κατά τα λοιπά ασκεί τα ανωτέρω καθήκοντα και προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τις οργανωμένες μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική, στις οποίες έχει παραχωρηθεί το Τέμενος για κατ’ ιδίαν περιορισμένη χρήση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 5 του ν. 3512/2006, ως εκάστοτε ισχύει, εφόσον τούτο ζητηθεί από αυτές. 9. Παύση και αντικατάσταση: α) με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορεί να λήξει, αζημίως, η θητεία του Μουσουλμάνου Θρησκευτικού Λειτουργού (Ιμάμη) οποτεδήποτε, β) μέχρι την τοποθέτηση νέου, σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος άρθρου, καθήκοντα ασκεί ένας εκ των βοηθών του.

Νομοθεσία για τον θρησκευτικό λειτουργό και των βοηθών Ιμάμη:   

Α. παρ. 6 του αρθρου 350 του ν. 4957/2022 (Α΄141):

«1. Στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός (Ιμάμης), μετά από εισήγηση του Δ.Σ., με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., μπορεί να τοποθετούνται μέχρι δύο (2) βοηθοί Ιμάμη, οι οποίοι επικουρούν τον θρησκευτικό λειτουργό (Ιμάμη), με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεωθεί. Ο Ιμάμης και οι βοηθοί Ιμάμη ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, ως θρησκευτικοί λειτουργοί, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ικανοποίηση των λατρευτικών αναγκών των μουσουλμάνων. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τις μουσουλμανικές κοινότητες στις οποίες έχει παραχωρηθεί το Τέμενος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4β του άρθρου 5, εφόσον τούτο ζητηθεί από αυτές. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του μουσουλμάνου θρησκευτικού λειτουργού και των βοηθών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο ακριβής τίτλος προσφώνησης του μουσουλμάνου θρησκευτικού λειτουργού και των βοηθών Ιμάμη

Β. άρθρο 114 του Π.Δ. 42/19 «Οργανισμός του ΝΠΙΔ Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» (Α΄ 74):

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τοποθετείται Μουσουλμάνος Θρησκευτικός Λειτουργός (Ιμάμης) στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., με θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανεωθεί.

2. Το Δ.Σ., τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Μουσουλμάνου Θρησκευτικού Λειτουργού (Ιμάμη), προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τους μουσουλμάνους που διαβιούν στην Αττική για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος.

3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει ιδίως:

α) τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα της θέσης του Μουσουλμάνου Θρησκευτικού Λειτουργού (Ιμάμη),

β) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του υποψήφιου,

γ) τον τρόπο και τη διαδικασία αξιολόγησης.

4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λαμβάνει την προσήκουσα δημοσιότητα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συστήνεται άμισθη Επιτροπή με έργο την κατάθεση στο Δ.Σ., εντός πέντε (5) ημερών, έκθεσης ως προς την θρησκευτική κατάρτιση των υποψηφίων. Η επιτροπή απαρτίζεται από μουσουλμάνους που διαθέτουν κατάλληλες θεολογικές γνώσεις.

6. Το οικείο τμήμα καταρτίζει πίνακες με τους υποψηφίους σύμφωνα με την πρόσκληση της παρ. 2 και εν συνεχεία διαβιβάζει άμεσα στην Επιτροπή της παρ. 5 και στο Δ.Σ. τους πίνακες με τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν οι υποψήφιοι.

7. Το Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του πίνακα και της έκθεσης της Επιτροπής της παρ. 5, συντάσσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) εισήγηση για την επιλογή του Μουσουλμάνου Θρησκευτικού λειτουργού (Ιμάμη) και την διαβιβάζει στην οικεία Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1 από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»