Σκοπός

Σκοποί του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» είναι:

α) η διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών,

β) η υποστήριξη και η συμβολή στην κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών και υποχρεώσεων των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική,

γ) η έγκυρη ενημέρωση της Πολιτείας και η πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν τη μουσουλμανική θρησκεία και ορθοπραξία.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ανατίθεται κάθε άλλος ειδικότερος σκοπός συναφής με τους ανωτέρω.

(παρ. 1 του άρθρου 350 ΤΟΥ Ν. 4957/22, Α΄141 Α/21-7-22)