Θεσμικό Πλαίσιο

ΔΩΡΕΕΣ

Ως προς τις δωρεές κλπ. προς το ν.π.ι.δ. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

παρ. 1 άρθρο 72 ν. 4589/2019 (Α΄13)

«Οι πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. είναι ιδίως:

επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληρονομίες ή και κληροδοσίες καταλειπόμενες σε αυτό, καθώς και κάθε είδους εισφορές συμπεριλαμβανομένων και τιμαλφών, ξένων νομισμάτων και προσφορών σε είδος, φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς Οργανισμού.

Ειδικά για την αποδοχή πάσης φύσεως χορηγιών, εισφορών και προσφορών κάθε είδους και δωρεών εν ζωή που προέρχονται από φυσικά πρόσωπα και υπερβαίνουν σε αξία τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και για την αποδοχή επιχορηγήσεων, χορηγιών, εισφορών, δωρεών και προσφορών κάθε είδους, ανεξάρτητα από το ύψος τους, που προέρχονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της αλλοδαπής ή έτερο Κράτος ή άλλον διεθνή Οργανισμό, πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από σχετική αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και μετά από έλεγχο της προέλευσής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 3691/2008 (Α΄166). Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ισλαμικού Τεμένους, μπορεί να καθορίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την αποδοχή του έκτακτου εσόδου και τον ειδικότερο τρόπο αξιοποίησής του, είτε προς κάλυψη οποιωνδήποτε τακτικών ή έκτακτων αναγκών είτε προς δημιουργία αποθεματικού για μελλοντικές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι, το αίτημα συνδέεται με την εξωτερική πολιτική της Χώρας ή δεν έχει επαρκή στοιχεία για την προέλευση της δωρεάς ή υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι, μπορεί να παραπέμψει οποιοδήποτε αίτημα χορηγίας, εισφοράς και γενικώς δωρεάς, ανεξαρτήτως είδους και αξίας, για έγκριση από τους Υπουργούς του προηγούμενου εδαφίου. Για τις κληρονομίες και κληροδοσίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών.».